Elérhetőségeink

Pestszentimrei Vackor Óvoda -
Kindergarten Vackor

1188 Budapest,
Csolt u. 4.
Tel.: +36-1/295-5073
E-mail: csolt@vackorovi18.hu

Kisvackor Tagóvoda
1188 Budapest,
Podhorszky u. 51-55.
Tel.: +36-1/294-5889
E-mail: podhor@vackorovi18.hu

Kölyökmackó Tagóvoda
1188 Budapest,
Címer u. 47.
Tel.: +36-1/292-3245
E-mail: cimer@vackorovi18.hu

Óvodánkról

ILYENEK VAGYUNK

 

Pestszentimrei Vackor Óvoda – Kindergarten Vackor

1188 Budapest, Csolt u. 4.

Telefon: 295 – 5073   Fax: 297 – 5123

Óvodavezető: Szőnyiné Guth Irén

E-mail cím: csolt@vackorovi18.hu, vackor@vackorovi18.hu

Tagóvodák:

1188 Budapest, Címer u. 47.                    Tel: 292-3245

1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55.                Tel: 294-5889

Csoportok száma: 4+3+3

Férőhely: 103+66+75

Nevelőtestületünk vallja, hogy a gyermek személyiségfejlődésében az óvodai évek során alapozható meg az a szokásrendszer, a képességek és készségek, kulcskompetenciák alapjai, melyek segítik az élethosszig való tanulás megvalósulását és közvetetten hozzájárulnak az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez.

A gyerekek érzelmi biztonságérzetének kialakításához az óvodában befogadó, szeretetteljes környezetet alakítunk ki. A napi óvodai élet megszervezésénél figyelembe vesszük az egyéni szükségleteket és képességeket, készségeket. Változatos tevékenységformákkal biztosítjuk, hogy testileg, lelkileg egészséges személyiséggé váljanak gyermekeink. Környezetükhöz való viszonyukat pozitív érzelmek átélésével gazdagítjuk. A gyerekek mozgásszükségletének kielégítése testi képességeik, harmonikus mozgásuk, szociális és értelmi képességeik fejlesztését szolgálja. A német nemzetiségi csoportban fő feladat a kultúraátörökítés, a nemzeti hagyományápolás. Hangsúlyt fektetünk környezetünk esztétikus alakítására.

Hisszük, hogy a gyermekek optimális fejlődésében az óvónő és dajka modell szerepének meghatározó jelentősége van.

Fontosnak tartjuk óvodánkban a családdal való együttműködést a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében. A családi nevelés kiegészítőjeként segítjük elő gyermekeink egyéni képességeinek kibontakozását, az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.

 

Gyermekképünk
meghatározza nevelésfelfogásunkat:

 • Az érzelmi biztonságot nyújtó, gondoskodó szeretetteljes óvodai élet megteremtése melyben a gyermeket bizalom övezi
 • A gyermek tisztelete, elfogadása, megbecsülése, a különbözőségekhez való alkalmazkodás
 • A gyermeki szükségletek kielégítésére épülő óvodai légkör megteremtése, különös gonddal a sajátos nevelési igényekhez való igazodás
 • A gyermeki közösségben végezhető sokszínű cselekvő tapasztalatszerzésen alapuló tevékenység megszervezése, kiemelve a mással nem helyettesíthető szabad játékot
 • Változatos tevékenységformák biztosításával a gyermekek egyéni képességeihez, készségeihez igazodó és életkorának megfelelő műveltségtartalmak közvetítése
 • A gyerekek képességeihez, készségeihez igazodó nevelésünkkel segítjük elő a kreativitás kibontakozását, gyermeki önállóság, önmegvalósítás lehetőségeinek biztosításával
 • A közösségi életben történő szokás és normarendszer elfogadásának megalapozása
 • A német nyelv és kultúra közvetítésének jelenlétével elősegítjük az önazonosság megőrzését, ápolását, átörökítését

Óvodaképünk:

Nevelőtestületünk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának megfelelően készíttette el saját helyi programját.

Sajátosságként jelenik meg programunkban, hogy intézményünk két tagóvodából és egy anya óvodából áll. Természetesnek érezzük, hogy helyi programunk alapelvét a mozgást, és a mozgásfejlesztést, továbbá a hagyományápolást, valamennyien azonos módon kezeljük, és ehhez adjuk hozzá környezetünk óvására, ápolására, gondozására irányuló nevelési törekvéseinket.

Programunkban figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési igényeit.

A helyi program széles skálája alkalmazkodik a mai kor, a környezet és a szülők elvárásaihoz:

 •  A mozgás által a korszerű pedagógia irányzatot, a gyerekek egyéni fejlesztését kívánjuk elérni,
 • Szabad játék elsődlegességének biztosítása
 • A hagyományápolás híd a német nemzetiségi csoport és az intézmény csoportjai között,
 • A környezettudatos magatartás alakítása, környezet védelme, óvása természetes jelenlévője nevelésünknek, melynek alapja szűkebb és tágabb környezetünkkel való érzelmi kötődés kialakítása alapja a sajátos nevelési igényű gyermekek személyiségfejlesztése egyéni fejlődési ütemük mindenkori figyelembe vételével történik.
 • Megkülönböztetés nélküli együttnevelés, elfogadás alkalmazása az óvodai élet során.